Δωρεάν παράδοση σε όλο το site
Δωρεάν παράδοση σε όλο το site
Το καλάθι μου

image
SKU :

Με την επικύρωση των αγορών σας, θα χρεωθείτε για το ποσό της παραγγελίας σας.

Σε κράτηση


Συνολικό ποσό) 0,00 €

Παραγγέλνω Συνεχίστε τις αγορές

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις
cazeboo


  Λήψη PDF

Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης (εφεξής οι «Όροι και Προϋποθέσεις») προσφέρονται από την εταιρεία HOORTRADE, μια απλοποιημένη ανώνυμη εταιρεία με κεφάλαιο 7.500 ευρώ, εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών της Λυών με αριθμό 878 143 601 και έχει την έδρα της βρίσκεται στην 83/85 boulevard du parc de l'Artillerie στη ΛΥΩΝ (69007) (εφεξής «HOORTRADE»).

Μέσω της ιστοσελίδας της που διατίθεται στις διευθύνσεις URL www.cazeboo.fr/ - www.cazeboo.be/ - www.cazeboo.it/ - www.cazeboo.es/ - www.cazeboo.de/ - www.cazeboo.nl/ - www.cazeboo.pl/ - www.cazeboo.lu/ - www.cazeboo.pt/ - www.cazeboo.at/ - www.cazeboo.ie/ - www.cazeboo.dk/ - www.cazeboo.fi/ - www.cazeboo.se/ - www.cazeboo.co.uk/ - www.cazeboo.cz/ - www.cazeboo.gr/ - www.cazeboo.hr/ - www.cazeboo.hu/ - www.cazeboo.lt/ - www.cazeboo.lv/ - www.cazeboo.ro/ - www.cazeboo.si/ - www.cazeboo.sk/,( εφεξής η «Ιστοσελίδα»), η HOORTRADE προσφέρει την πώληση προϊόντων που προορίζονται για εγκατάσταση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους (εφεξής «Προϊόντα»), σε οποιονδήποτε αγοραστή, φυσικό πρόσωπο, που ενεργεί για σκοπούς εκτός του πεδίου της επαγγελματικής του δραστηριότητας και εδρεύει στη γαλλική επικράτεια ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής ο «Πελάτης»).

Κάθε Πελάτης αναγνωρίζει ότι έχει διαβάσει, με ευανάγνωστο και κατανοητό τρόπο, τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτέλεση αυτών, σύμφωνα με τα άρθρα L.111-1 έως L.111-8 και L.221 -5 του τον Κώδικα Καταναλωτή, πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης με την HOORTRADE.

1. ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΌΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΣΕ

 • 1.1 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις ισχύουν, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, για οποιαδήποτε παραγγελία Προϊόντων που τοποθετείται στον Ιστότοπο από τον Πελάτη.
 • 1.2 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις αποσκοπούν στον καθορισμό των προϋποθέσεων για την παραγγελία Προϊόντων στον Ιστότοπο καθώς και των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων καθενός από τα μέρη σε σχέση με την προμήθεια των Προϊόντων.
 • 1.3 Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως από τα μέρη, αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις υπερισχύουν τυχόν αντίθετων ρητρών από γενικούς όρους και προϋποθέσεις που έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί προηγουμένως στον Ιστότοπο. Ισχύουν για την εξαίρεση οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας.
 • 1.4 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις θεωρούνται αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της HOORTRADE και κάθε Πελάτη της . Είναι προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή στον Ιστότοπο.
 • 1.5 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις κοινοποιούνται συστηματικά στον Πελάτη κατά την επικύρωση της παραγγελίας του, γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων. Αυτή η αποδοχή συνίσταται στην επισήμανση του αντίστοιχου πλαισίου που προβλέπεται για το σκοπό αυτό. Η επιλογή αυτού του πλαισίου θεωρείται ότι έχει την ίδια αξία με μια χειρόγραφη υπογραφή από τον Πελάτη.
 • 1.6 Η HOORTRADE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να προσαρμόσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Σε αυτήν την περίπτωση, μόνο η έκδοση που ισχύει την ημέρα της παραγγελίας στον Ιστότοπο ισχύει έγκυρα για τον Πελάτη.
 • 1.7 Το γεγονός ότι η HOORTRADE δεν κάνει χρήση, σε δεδομένη στιγμή, καμία από τις διατάξεις αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση για να επωφεληθεί αργότερα από αυτές.
 • 1.8 Η HOORTRADE προσκαλεί κάθε Πελάτη να διαβάσει προσεκτικά αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, να τους εκτυπώσει ή/και να τους αποθηκεύσει σε οποιοδήποτε ανθεκτικό μέσο, πριν κάνει μια παραγγελία για Προϊόντα στον Ιστότοπο.

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ/ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

 • 2.1 Η δημιουργία ή/και η κατοχή προσωπικού λογαριασμού πελάτη είναι απαραίτητη και υποχρεωτική προϋπόθεση για την επικύρωση μιας παραγγελίας για Προϊόντα στον Ιστότοπο.
 • 2.2 Ο Πελάτης μπορεί να δημιουργήσει τον προσωπικό του λογαριασμό: Από την πρώτη του επίσκεψη στον Ιστότοπο ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια μιας επόμενης επίσκεψης στον Ιστότοπο, από την καρτέλα που παρέχεται για το σκοπό αυτό και είναι προσβάσιμη σε όλες τις σελίδες του Ιστότοπου. Κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας του στον Ιστότοπο, αφού επιλέξει τα Προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει και επικυρώσει το «Καλάθι» του.
 • 2.3 Για τη δημιουργία του προσωπικού του λογαριασμού, ο Πελάτης πρέπει να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που τον αφορούν, διευκρινίζοντας ότι οποιαδήποτε ελλιπής δημιουργία λογαριασμού δεν μπορεί να επικυρωθεί. Η σύνδεση που έχει επιλέξει ο Πελάτης δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση σφάλματος, ο Πελάτης πρέπει να δημιουργήσει εκ νέου έναν λογαριασμό, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι δυνατή η μεταφορά δεδομένων από έναν λογαριασμό σε άλλο λογαριασμό.
 • 2.4 Σε καμία περίπτωση η HOORTRADE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για σφάλμα του Πελάτη στο email του που οδηγεί στην απουσία λήψης επικοινωνιών από την HOORTRADE σχετικά με την παρακολούθηση της παραγγελίας του.

3. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

 • 3.1 Οποιαδήποτε παραγγελία Προϊόντων γίνεται απαραίτητα μέσω της Ιστοσελίδας. Η HOORTRADE προσπαθεί να παρέχει τις πιο πιστές δυνατές εικόνες και περιγραφές των Προϊόντων. Ωστόσο, καθώς αυτά τα οπτικά και ενδεικτικά κείμενα δεν είναι συμβατικά, ο Πελάτης δεν θα το κάνει
 • 3.2 δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη της HOORTRADE ως προς αυτό.
 • 3.3 Η HOORTRADE δεν αποδέχεται καμία παραγγελία για εξατομικευμένα προϊόντα που δεν παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα.
 • 3.4 Υπό την προϋπόθεση ότι αυτό προσφέρεται ρητά από την HOORTRADE στον Ιστότοπο, ο Πελάτης μπορεί: Να προπαραγγείλει ένα Προϊόν που είναι εκτός αποθέματος και ανεφοδιάζεται. Παραγγείλετε ένα προϊόν σε απόθεμα. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, ο Πελάτης πρέπει να πληρώσει ολόκληρο το ποσό της παραγγελίας στον Ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας ή της προπαραγγελίας του.
 • 3.5 Ο Πελάτης επιλέγει απευθείας στον Ιστότοπο τα Προϊόντα που επιθυμεί να παραγγείλει και μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποκτήσει πρόσβαση στη σελίδα «Το Καλάθι Μου» για να δει τα επιλεγμένα Προϊόντα και να τα επικυρώσει για να υποβάλει την παραγγελία του.
 • 3.6 Ο Πελάτης πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να συνδεθεί με τον προσωπικό του λογαριασμό, εάν δεν το έχει κάνει εκ των προτέρων, ή σε αντίθετη περίπτωση, να δημιουργήσει λογαριασμό για να υποβάλει την παραγγελία του στον Ιστότοπο. Στο πλαίσιο της οριστικοποίησης της παραγγελίας του, θα του ζητηθεί να παράσχει πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν ιδίως τον αριθμό τηλεφώνου του προκειμένου να διευκολυνθούν τα ραντεβού για την παράδοση των Προϊόντων του, καθώς και η διεύθυνση παράδοσης και χρέωσης. της παραγγελίας του. Από αυτή την άποψη, ο Πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει παράδοση των Προϊόντων που παρήγγειλε σε χώρα διαφορετική από αυτήν στην οποία δημιούργησε τον προσωπικό του λογαριασμό. Ορισμένες πόλεις ή κωμοπόλεις εξαιρούνται από την παράδοση (βλ. Παράρτημα 2 αυτών των Όρων και Κλιμάτων). Σε κάθε περίπτωση, όλες οι παραγγελίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί δεόντως και να περιέχουν τις απολύτως απαραίτητες πληροφορίες για την παραγγελία. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την αλήθεια, την ακρίβεια και τη συνάφεια των παρεχόμενων δεδομένων. Επομένως, η HOORTRADE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης λόγω ανακριβούς ή ελλιπούς διεύθυνσης παράδοσης.
 • 3.7 Ο Πελάτης μπορεί να κάνει αλλαγές, διορθώσεις, προσθήκες ή ακόμα και να ακυρώσει την παραγγελία του, μέχρι να επικυρωθεί στη σελίδα περίληψης της παραγγελίας, πριν από την πληρωμή.
 • 3.8 Πριν προχωρήσει στην επικύρωση της παραγγελίας του, ο Πελάτης πρέπει να διαβάσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και να τους αποδεχτεί στο σύνολό τους και χωρίς επιφύλαξη.
 • 3.9 Μετά την επικύρωση της παραγγελίας του και τις πληροφορίες σχετικά με την παράδοση, ο Πελάτης πρέπει να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής της παραγγελίας του στον χώρο που έχει δεσμευτεί για το σκοπό αυτό, να προσθέσει όποιον εκπτωτικό κωδικό έχει και στη συνέχεια να επικυρώσει την πληρωμή.
 • 3.10 Η σύμβαση συνάπτεται οριστικά μεταξύ της HOORTRADE και του Πελάτη μόλις ληφθεί η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον τελευταίο. Αυτή η επιβεβαίωση παραγγελίας περιέχει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις σε έκδοση PDF. Η τελική παραγγελία δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε ακύρωσης, ολικής ή μερικής, εκ μέρους του Πελάτη, εκτός από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης που προβλέπεται στο άρθρο 7. Κατά συνέπεια, σε περίπτωση λάθους στην παραγγελία ή αντίγραφο, η Ο πελάτης πρέπει να απευθυνθεί στην HOORTRADE, η οποία ενδέχεται να επιτρέψει την απόσυρση της παραγγελίας πριν από την παράδοση. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα έξοδα απόσυρσης που καθορίζονται στην παράγραφο 7 θα βαρύνουν τον Πελάτη.
 • 3.11 Οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με μια παραγγελία πρέπει να αποστέλλεται στη HOORTRADE μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον σκοπό στον Ιστότοπο, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του προσωπικού λογαριασμού του Πελάτη.

4. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • 4.1 Η πρόσβαση στην Ιστοσελίδα και στην παρουσίαση των Προϊόντων είναι δωρεάν. Μόνο η παραγγελία ενός ή περισσότερων Προϊόντων θα υπόκειται σε πληρωμή από το τελευταίο.
 • 4.2 Οι ισχύουσες τιμές είναι αυτές που ισχύουν την ημέρα της παραγγελίας στον Ιστότοπο από τον Πελάτη.
 • 4.3 Οι τιμές των Προϊόντων και τυχόν πρόσθετα έξοδα που σχετίζονται με την παραγγελία αναγράφονται, με σαφή και κατανοητό τρόπο, στην περίληψη της παραγγελίας. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας, ο Πελάτης πρέπει να επιβεβαιώσει αυτήν την περίληψη.

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • 4.4 Οι τιμές θα τιμολογηθούν με βάση τις τιμές που ισχύουν τη στιγμή της παραγγελίας. Ένα τιμολόγιο που συνοψίζει όλα τα Προϊόντα που παρήγγειλε ο Πελάτης καθώς και το αντίστοιχο κόστος τους θα αποστέλλεται συστηματικά στον Πελάτη.
 • 4.5 Ο Πελάτης θα πληρώσει το αντίτιμο της παραγγελίας του, απευθείας στον Ιστότοπο, σύμφωνα με τον τρόπο πληρωμής και την επιλογή που έχει επιλεγεί κατά την υποβολή της παραγγελίας του και αυτό, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για το σκοπό αυτό. Ανάλογα με τη χώρα διαμονής του, η HOORTRADE προσφέρει διαφορετικούς τρόπους πληρωμής στον Πελάτη:

  • Σε περίπτωση πληρωμής παραγγελίας ή προπαραγγελίας με CB/Mastercard/Visa/ Paypal / SOFORT / GIROPAY / BANCONTACT / IDEAL / PRZELEWY24 / EPS / FINTECTURE, ο Πελάτης χρεώνεται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας ή της προπαραγγελίας.
  • Σε περίπτωση πληρωμής για παραγγελία ή προπαραγγελία με τη λύση πληρωμής σε 3 δόσεις ή 4 δόσεις με πιστωτική κάρτα, η υπηρεσία παρέχεται από την ALMA (εταιρεία Alma SAS), που βρίσκεται στη Λεωφόρο Charles de Gaulle 176 92200 Neuilly-sur-Seine και εγγεγραμμένος στο RCS Nanterre με αριθμό 839 100 575, ο Πελάτης χρεώνεται αμέσως για την πρώτη μηνιαία πληρωμή κατά την υποβολή της παραγγελίας ή της προπαραγγελίας. Ανάλογα με τη λύση που θα επιλεγεί, οι μηνιαίες πληρωμές θα αφαιρούνται κάθε μήνα, την επετειακή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης πώλησης, μέχρι την πλήρη αποζημίωση που καθορίζεται κατά τη στιγμή της επικύρωσης της παραγγελίας. Η HOORTRADE δεν ενεργεί με κανέναν τρόπο ως δανειστής κατά την έννοια του άρθρου L.311-1 του Κώδικα Καταναλωτή. Οποιαδήποτε άρνηση χορήγησης πίστωσης από την Alma για μια παραγγελία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωσή της. Οποιαδήποτε καταγγελία των Όρων και Προϋποθέσεων που δεσμεύει τον Πελάτη και την HOORTRADE έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό των Όρων και Προϋποθέσεων ή της σύμβασης πίστωσης μεταξύ της Alma και του Πελάτη. Η πληρωμή σε τρεις/τέσσερις δόσεις είναι διαθέσιμη μέσω του συνεργάτη μας Alma. Η ασφάλεια των πληρωμών διασφαλίζεται από την ALMA και τους παρόχους υπηρεσιών της. Όλες οι πληρωμές προστατεύονται από το 3D Secure. Ποσό αγορών: Μόνο αγορές μεταξύ 50 € και 4.000 € είναι επιλέξιμες για πληρωμή με το Alma Χρεώσεις: Με την πληρωμή σε πολλές δόσεις με την Alma, ο Πελάτης πληρώνει νόμιμες προμήθειες διαχείρισης που αναγράφονται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας. Η Alma είναι διαχειριστής τηλεπληρωμών και εκδίδει ηλεκτρονικό πιστοποιητικό το οποίο θα χρησιμεύει ως απόδειξη του ποσού και της ημερομηνίας της συναλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1316 επ. του ΑΚ
 • 4.6 Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι για οποιαδήποτε πληρωμή, η HOORTRADE χρησιμοποιεί ένα ασφαλές σύστημα πληρωμών το οποίο διαχειρίζονται οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι πληρωμών CHECKOUT και PAYPAL.
 • 4.7 Η μη πληρωμή εντός της προθεσμίας θα έχει αυτόματα, χωρίς προηγούμενη επίσημη ειδοποίηση και αυτόματα, ως αποτέλεσμα την αναστολή ή την ακύρωση της παραγγελίας του Πελάτη, με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης ενέργειας.

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 • 5.1 Τα Προϊόντα που παραγγέλλονται στην Ιστοσελίδα παραδίδονται με όλες τις αντίστοιχες οδηγίες χρήστη και εγκατάστασης. Αυτά τα έγγραφα μπορούν επίσης να αποσταλούν στον Πελάτη κατόπιν αιτήματός του. Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι σε περίπτωση παραγγελίας ενός Προϊόντος που παραδίδεται σε πολλές συσκευασίες, οι αντίστοιχες ειδοποιήσεις εισάγονται μόνο σε ένα από τα πακέτα που παραδόθηκαν.
 • 5.2 Ο Πελάτης ενημερώνεται ότι τα Προϊόντα παραδίδονται μέσω μεταφορέα εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό. Προσφέρεται παράδοση.
 • 5.3 Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ιστοσελίδα κατά τη διαδικασία παραγγελίας ή στην περιγραφή των Προϊόντων που παραγγέλθηκαν (ιδίως σε περίπτωση κράτησης ή προπαραγγελίας ενός Προϊόντος), η HOORTRADE αναλαμβάνει να αποστείλει τα εν λόγω Προϊόντα εντός 72 εργάσιμων ωρών. από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Οι προθεσμίες που ανακοινώνονται στην Ιστοσελίδα είναι σύμφωνα με τις πρακτικές των εξουσιοδοτημένων μεταφορέων μας. Σε κάθε περίπτωση, τα Προϊόντα που παραγγέλθηκαν θα παραδοθούν εντός προθεσμίας τριάντα (30) το πολύ ημερών από τη σύναψη της σύμβασης ή εντός της προθεσμίας που έχει συμφωνηθεί με τον Πελάτη. Οι προπαραγγελίες παρέχουν στον Πελάτη την κράτηση του αποθέματος των αγαθών που παραλαμβάνονται.
 • 5.4 Η παράδοση γίνεται στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο Πελάτης. Η HOORTRADE δεν έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της διεύθυνσης μετά την επικύρωση της παραγγελίας. Οποιαδήποτε απουσία του Πελάτη κατά τη διάρκεια του ραντεβού παράδοσης που συμφωνήθηκε με τον μεταφορέα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης λάθους στη διεύθυνση παράδοσης ή/και δυσκολιών στην επικοινωνία με τον Πελάτη, θα ισοδυναμεί για την HOORTRADE με άρνηση του Πελάτη να λάβει την κατοχή του Προϊόντα. Σε μια τέτοια περίπτωση, η HOORTRADE θα δικαιούται να τιμολογήσει τον Πελάτη για το σύνολο ή μέρος των πρόσθετων εξόδων που σχετίζονται με την ανάγκη διενέργειας νέας παράδοσης των Προϊόντων, για τα οποία ο Πελάτης θα έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων.
 • 5.5 Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν λάβει το Προϊόν(τα) που παρήγγειλε, χωρίς καμία αιτιολόγηση να αποσταλεί στην HOORTRADE, η HOORTRADE διατηρεί το δικαίωμα να τιμολογήσει τον Πελάτη για ποινές που υπολογίζονται σύμφωνα με το πλέγμα 7.6 του κόστους επιστροφής.
 • 5.6 Κατά την παράδοση, ο Πελάτης φροντίζει να ελέγχει άμεσα τον αριθμό των παραδοθέντων δεμάτων και την κατάστασή τους. Ο Πελάτης μπορεί να αρνηθεί ένα δέμα κατά τη στιγμή της παράδοσης εάν παρατηρήσει μια ανωμαλία σχετικά με την παράδοση (φθορές, κατεστραμμένο ή ανοιχτό πακέτο, σπασμένα ή κατεστραμμένα Προϊόντα κ.λπ.). Σε περίπτωση που λείπει ένα δέμα ως μέρος της παράδοσης, ο Πελάτης πρέπει να το αναφέρει στο δελτίο παράδοσης, αναφέροντας την αναφορά του πακέτου που λείπει και να πάρει στην κατοχή του τα άλλα δέματα. Εάν τα Προϊόντα που παρήγγειλε ο Πελάτης έχουν καταστραφεί ή καταστραφεί κατά τη μεταφορά τους στον συμφωνημένο τόπο παράδοσης ή ελλείψει ενός ή περισσότερων συσκευασιών, ο Πελάτης πρέπει να διατυπώσει επιτακτικά, κατά την παράδοση, οποιαδήποτε χρήσιμη, ακριβή και αιτιολογημένη κράτηση στο δελτίο αποστολής που του παρουσίασε ο μεταφορέας. Αυτές οι επιφυλάξεις πρέπει να διατυπώνονται με σαφή και λεπτομερή τρόπο (αναφορά των πακέτων που λείπουν ή έχουν καταστραφεί και του σχετικού αριθμού μεταξύ των πακέτων που παραδόθηκαν, περιγραφή του προβλήματος που προέκυψε και της προκύπτουσας ζημιάς). Γενικές συνθέσεις, όπως "υπόκειται σε άνοιγμα" ή "υπόκειται σε επαλήθευση ή απόθεμα του πακέτου" δεν συνιστούν ακριβείς και αιτιολογημένες επιφυλάξεις όπως αναμένεται από την HOORTRADE και δεν έχουν καμία αξία.
 • 5.7 Ο Πελάτης ενημερώνεται δεόντως ότι ούτε ο μεταφορέας ούτε η HOORTRADE μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την παραλαβή των δεμάτων από άτομο εξουσιοδοτημένο από τον Πελάτη και το οποίο θα δεχόταν την παράδοση χωρίς κράτηση. Η HOORTRADE πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενημερωθεί για μια τέτοια κατάσταση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να της επιτραπεί να επικοινωνήσει με τον ενδιαφερόμενο μεταφορέα και να καθορίσει τη συνέχεια που θα δοθεί στην παραγγελία που παραδόθηκε. Ως εκ τούτου, ο Πελάτης καλείται να τεκμηριώσει τα προβλήματα που αντιμετώπισε (φωτογραφία, σχόλια στο δελτίο αποστολής) προκειμένου να διευκολυνθεί η διεκπεραίωση των επιστροφών με τον μεταφορέα. Ελλείψει επιφυλάξεων κατά την παράδοση, ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι έλαβε Προϊόντα σύμφωνα με την παραγγελία του και σε φαινομενικά καλή κατάσταση, με την επιφύλαξη της εκ των υστέρων εκμεταλλεύσεως του Πελάτη των νομικών εγγυήσεων που ισχύουν με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των όρων. απαιτείται.
 • 5.8 Εάν το δέμα του Πελάτη επιστραφεί στην HOORTRADE λόγω ανωμαλίας ή βλάβης, ο τελευταίος θα επικοινωνήσει με τον Πελάτη κατά την παραλαβή του πακέτου επιστροφής για να τον ρωτήσει τι να κάνει με την παραγγελία του. Εάν ο Πελάτης αρνήθηκε κατά λάθος το δέμα, μπορεί να ζητήσει την επιστροφή του πληρώνοντας πρώτα τα έξοδα που σχετίζονται με τη νέα αποστολή που θα του κοινοποιηθεί. Αυτά τα έξοδα πρέπει επίσης να πληρωθούν για παραγγελίες για τις οποίες προσφέρθηκαν τα έξοδα αποστολής κατά την υποβολή της παραγγελίας.
 • 5.9 Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση σε σχέση με την ημερομηνία ή την προθεσμία που υποδεικνύεται στον Πελάτη κατά την παραγγελία ή, ελλείψει ένδειξης ημερομηνίας ή καθυστέρησης κατά την παραγγελία, μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από τη σύναψη της σύμβασης, μπορεί να οδηγήσει σε επίλυση της πώλησης με πρωτοβουλία του Πελάτη, κατόπιν γραπτού αιτήματος του με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής, εάν αφού έδωσε εντολή στην HOORTRADE να πραγματοποιήσει την παράδοση, δεν έχει συμμορφωθεί. Στη συνέχεια, ο Πελάτης θα επιστραφεί για όλα τα καταβληθέντα ποσά, το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης. Αυτή η ρήτρα δεν προορίζεται να εφαρμοστεί εάν η καθυστέρηση παράδοσης οφείλεται σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

6. ΑΠΟΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

 • Μετά την παράδοση της παραγγελίας του και πριν από οποιοδήποτε αίτημα για εξυπηρέτηση μετά την πώληση της HOORTRADE, ο Πελάτης πρέπει να βεβαιωθεί ότι έχει ελέγξει όλα τα ανταλλακτικά που περιέχονται στα δέματα που παραδόθηκαν και αυτό, εντός μέγιστης προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών. Αυτή η πλήρης επαλήθευση είναι επιβεβλημένη προκειμένου να περιοριστεί η πολλαπλή προσφυγή στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση της HOORTRADE και έτσι να επιτραπεί στην HOORTRADE να ανταποκριθεί στα αιτήματα του Πελάτη που υποβλήθηκαν ταυτόχρονα και το συντομότερο δυνατό. Διαφορετικά, οι χρόνοι απόκρισης της HOORTRADE ενδέχεται να παραταθούν.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

 • 7.1 Ο Πελάτης έχει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των Προϊόντων για να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης από την HOORTRADE, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Κώδικα Καταναλωτή, χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσει κανένα λόγο ή να πληρώσει πρόστιμα.
 • 7.2 Εάν σκοπεύει να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πελάτης πρέπει να ενημερώσει την HOORTRADE για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που συνήφθη στέλνοντας, πριν από τη λήξη της προαναφερθείσας περιόδου: ταχυδρομείο με απόδειξη παραλαβής ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που διατίθεται από την περιοχή πελατών της Ιστοσελίδας. Οποιαδήποτε άλλη ρητή δήλωση, σαφής, που εκφράζει την επιθυμία να αποσυρθεί (για παράδειγμα, επιστολή που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής).
 • 7.3 Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης πρέπει να δηλώσει την επιθυμία να υπαναχωρήσει χωρίς αμφισημίες και κατηγορηματικά.
 • 7.4 Όταν η HOORTRADE λάβει το έντυπο υπαναχώρησης δεόντως συμπληρωμένο, θα στείλει στον Πελάτη, χωρίς καθυστέρηση, μια επιβεβαίωση παραλαβής της απόσυρσής του σε ανθεκτικό μέσο, στη διεύθυνση email που δόθηκε από τον Πελάτη κατά την παραγγελία.
 • 7.5 Οποιαδήποτε επιστροφή ενός Προϊόντος από τον Πελάτη στην HOORTRADE πριν από την παραλαβή της απόδειξης παραλαβής ή/και γραπτής επιβεβαίωσης από την HOORTRADE που αναφέρει τον τόπο/την τοποθεσία στην οποία πρέπει να επιστραφεί αυτό το Προϊόν, θα απορριφθεί από την HOOTRADE και θα επιστραφεί στον αποστολέα.
 • 7.6 Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης θα υποχρεωθεί να επιστρέψει τα Προϊόντα στην HOORTRADE ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ορίζεται από την HOORTRADE, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασής του για υπαναχώρηση. Σε κάθε περίπτωση, ο Πελάτης πρέπει να επιστρέψει το ή τα σχετικά Προϊόντα στην HOORTRADE στην αρχική τους συσκευασία, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών που αποστέλλονται ή/και τυχόν αξεσουάρ.
 • 7.7 Για το σκοπό αυτό, και δεδομένης της φύσης των Προϊόντων, η HOORTRADE προσφέρει στον Πελάτη υπηρεσία επιστροφής Προϊόντων λόγω του όγκου ή/και του βάρους τους. Τα έξοδα επιστροφής των Προϊόντων αποτελούνται από πάγια έξοδα 26,45 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του φόρου ανά πακέτο + μεταβλητό κόστος ανάλογα με το βάρος του πακέτου (βλ. πίνακα παρακάτω)
  ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΧΡΙ (σε ΚΙΛΟ) ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ ΠΑΚΕΤΟ συμπεριλαμβανομένου του φόρου
  1 46,85 €
  2 47,75 €
  3 48,65 €
  4 49,56 €
  5 50,46 €
  6 51,36 €
  7 52,26 €
  8 53,17 €
  9 54,07 €
  10 54,97 €
  11 55,87 €
  12 56,78 €
  13 57,68 €
  14 58,58 €
  15 59,48 €
  16 60,39 €
  17 61,29 €
  18 62,19 €
  19 63,09 €
  20 64,00 €
  21 64,90 €
  22 65,80 €
  23 66,70 €
  24 67,61 €
  25 68,51 €
  26 69,41 €
  27 70,31 €
  28 71,21 €
  29 72,12 €
  30 73,02 €

  Οποιαδήποτε χρήσιμη επαλήθευση πραγματοποιείται, σε κάθε περίπτωση, από την HOORTRADE κατά την παραλαβή των Προϊόντων. Προκειμένου η HOORTRADE να πραγματοποιήσει τους απαραίτητους ελέγχους και να διαχειριστεί το αίτημα ανάληψης υπό τις βέλτιστες συνθήκες, η HOORTRADE συνιστά ανεπιφύλακτα στον Πελάτη να του στείλει μια φωτογραφία του προϊόντος(ων) που επιστράφηκε και του πακέτου(ων) πριν από την αποστολή. Η HOORTRADE ζητά από τον Πελάτη να αφαιρέσει τις ετικέτες μεταφοράς στα Πακέτα.

  Τα προϊόντα που επιστρέφονται ημιτελή, κατεστραμμένα, κατεστραμμένα λόγω ακατάλληλου χειρισμού από τον Πελάτη δεν θα επιστραφούν πλήρως. Η HOORTRADE θα κοινοποιήσει στον Πελάτη την αξία της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στη ζημιά που υπέστη.

 • 7.8 Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον Πελάτη, όλα τα ποσά που καταβλήθηκαν από τον Πελάτη θα του επιστραφούν από την HOORTRADE, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η HOORTRADE ενημερώθηκε για τον Πελάτη. απόφαση αποχώρησης. Τα αντίστοιχα έξοδα επιστροφής θα αφαιρεθούν από το ποσό που επιστρέφεται. Αυτή η επιστροφή χρημάτων μπορεί να αναβληθεί έως ότου ανακτηθούν τα Προϊόντα ή έως ότου ο Πελάτης Καταναλωτής προσκομίσει απόδειξη της αποστολής αυτών των Προϊόντων με φωτογραφία του Προϊόντος και της συσκευασίας, η ημερομηνία που επιλέχθηκε είναι εκείνη του πρώτου από αυτά τα συμβάντα. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με αυτά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υποβολή της παραγγελίας, εκτός εάν ο Πελάτης συμφωνήσει ρητά για τη χρήση άλλου τρόπου πληρωμής και υπό την προϋπόθεση ότι η επιστροφή δεν συνεπάγεται κόστος για τον Πελάτη.

8. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ταν ενεργεί ως νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης, ο καταναλωτής έχει προθεσμία δύο ετών από την παράδοση των αγαθών για να ενεργήσει. μπορεί να επιλέξει μεταξύ επισκευής ή αντικατάστασης του αγαθού, υπό τους όρους κόστους που προβλέπονται στο άρθρο L.217-9 του Κώδικα Καταναλωτή. εκτός από μεταχειρισμένα αγαθά, εξαιρείται από την απόδειξη της ύπαρξης έλλειψης συμμόρφωσης του αγαθού κατά τους 24 μήνες μετά την παράδοση του αγαθού.
Η νόμιμη εγγύηση συμμόρφωσης ισχύει ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εμπορική εγγύηση χορηγηθεί.
Ο καταναλωτής μπορεί να αποφασίσει την εφαρμογή της εγγύησης για κρυφά ελαττώματα του πωλούμενου κατά την έννοια του άρθρου 1641 ΑΚ, εκτός εάν ο πωλητής έχει ορίσει ότι δεν δεσμεύεται από καμία εγγύηση. Σε περίπτωση εφαρμογής της εγγύησης αυτής, ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ της επίλυσης της πώλησης ή της μείωσης της τιμής πώλησης σύμφωνα με το άρθρο 1644 ΑΚ. Έχει διάστημα δύο ετών από την ανακάλυψη του ελαττώματος.
Η αναβολή, η αναστολή ή η διακοπή της παραγραφής δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της παραγραφής πέραν των είκοσι ετών από την ημέρα γέννησης του δικαιώματος σύμφωνα με το άρθρο 2232 ΑΚ.

 • 8.1 Όλα τα Προϊόντα που αποκτώνται στον Ιστότοπο επωφελούνται από τις ακόλουθες νομικές εγγυήσεις, που προβλέπονται από τον Αστικό Κώδικα και τον Κώδικα Καταναλωτή.
 • 8.2 Ωστόσο, ο Πελάτης ενημερώνεται δεόντως ότι οποιαδήποτε τροποποίηση, κοπή, εξατομίκευση ενός ή περισσότερων τμημάτων των Προϊόντων που παραδίδονται εμποδίζει την εφαρμογή των σχετικών νομικών εγγυήσεων, που ορίζονται παρακάτω.

ΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

 • 8.3 Σύμφωνα με τα άρθρα L.217-4 και επόμενα του Κώδικα Καταναλωτή, ο πωλητής υποχρεούται να παραδίδει αγαθά που συμμορφώνονται με τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον καταναλωτή πελάτη και να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης υπάρχει κατά την παράδοση του Προϊόντος. Η εγγύηση συμμόρφωσης μπορεί να ασκηθεί εάν υπάρχει ελάττωμα την ημέρα απόκτησης του Προϊόντος.
 • 8.4 Ωστόσο, όταν το ελάττωμα εμφανιστεί εντός 24 μηνών από αυτήν την ημερομηνία, τεκμαίρεται ότι πληροί αυτήν την προϋπόθεση. Όμως, σύμφωνα με το άρθρο L.217-7 του Κώδικα Καταναλωτή, «ο πωλητής μπορεί να αμφισβητήσει αυτό το τεκμήριο εάν δεν είναι συμβατό με τη φύση του [Προϊόντος] ή με την υποτιθέμενη έλλειψη συμμόρφωσης». Από αυτή την άποψη, η HOORTRADE μπορεί να αναλύσει το αμφισβητούμενο Προϊόν προκειμένου να προσδιορίσει εάν το σημειωμένο ελάττωμα υπήρχε ή όχι την ημέρα παράδοσης του Προϊόντος στον Πελάτη. Από την άλλη πλευρά, μετά από αυτή την περίοδο των 24 μηνών, θα εναπόκειται στον Πελάτη να αποδείξει ότι το ελάττωμα υπήρχε τη στιγμή της κατοχής του Προϊόντος.
 • 8.5 Σύμφωνα με το άρθρο Ν.217-9 του Κώδικα Καταναλωτή, «σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, ο αγοραστής επιλέγει μεταξύ της επισκευής και της αντικατάστασης των αγαθών. Ωστόσο, ο πωλητής δεν μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με την επιλογή του αγοραστή εάν αυτή η επιλογή συνεπάγεται προδήλως δυσανάλογο κόστος σε σχέση με την άλλη μέθοδο, λαμβάνοντας υπόψη την αξία του αγαθού ή τη σημασία του ελαττώματος. Στη συνέχεια καλείται να προχωρήσει, εκτός εάν αυτό είναι αδύνατο, σύμφωνα με τη μέθοδο που δεν έχει επιλέξει ο αγοραστής».

ΝΟΜΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑ ΚΡΥΦΩΝ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ

 • 8.6 Σύμφωνα με τα άρθρα 1641 έως 1649 του Αστικού Κώδικα, ο Πελάτης μπορεί να ζητήσει την άσκηση της εγγύησης για κρυφά ελαττώματα εάν τα ελαττώματα που παρουσιάστηκαν δεν εμφανίστηκαν κατά την αγορά, είναι προγενέστερα της αγοράς και είναι αρκετά σοβαρά (το ελάττωμα πρέπει είτε να είναι το Προϊόν ακατάλληλο για τη χρήση για την οποία προορίζεται, ή να μειώσει τη χρήση αυτή σε τέτοιο βαθμό που ο αγοραστής δεν θα είχε αγοράσει το Προϊόν ή δεν θα το αγόραζε σε τέτοια τιμή εάν είχε αντιληφθεί το ελάττωμα).
 • 8.7 Τα παράπονα, τα αιτήματα για επιστροφή χρημάτων για ένα μη συμμορφούμενο Προϊόν πρέπει να γίνονται ταχυδρομικά ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας που είναι αφιερωμένη σε αυτόν τον σκοπό και είναι προσβάσιμη στον Ιστότοπο από την περιοχή πελατών. Ο Πελάτης θα επιστραφεί με τραπεζικό έμβασμα για το ποσό της παραγγελίας του. Τα έξοδα της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων (ιδίως τα έξοδα αποστολής επιστροφής του σχετικού Προϊόντος) θα παραμείνουν στην ευθύνη της HOORTRADE.
 • 8.8 Με την επιφύλαξη του δικαιώματος να επωφεληθεί από τις ισχύουσες νομικές εγγυήσεις, όπως αναφέρεται ανωτέρω και για τις οποίες η HOORTRADE παραμένει δεσμευμένη προκειμένου να εγγυηθεί τη συμμόρφωση των προϊόντων, ο Πελάτης μπορεί να επωφεληθεί από μια πρόσθετη εμπορική εγγύηση, ανάλογα με το(α) προϊόν(τα) που αποκτά.
 • 8.9 Η εμπορική εγγύηση υπόκειται σε πληρωμή. Η διάρκεια και το ποσό της εμπορικής εγγύησης αναγράφονται επίσης στο τιμολόγιο του πελάτη που εμφανίζεται στην περιοχή πελατών του.

9. ΕΥΘΥΝΗ

 • 9.1 Κάθε ένα από τα μέρη αναλαμβάνει την ευθύνη για τις συνέπειες που προκύπτουν από λάθη, λάθη ή παραλείψεις του και προκαλούν άμεση ζημία στο άλλο μέρος.
 • 9.2 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα, την ακρίβεια, τη συνάφεια και την και την ακρίβεια των πληροφοριών που εισάγει στον Ιστότοπο για τους σκοπούς του τον Ιστότοπο για τους σκοπούς της τοποθέτησης και της επικύρωσης της παραγγελίας του. Οποιοδήποτε σφάλμα πληροφοριών που κοινοποιούνται στην HOORTRADE κατά τη στιγμή της παραγγελίας και τα οποία ενδέχεται να παραγγελία και οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν αντίκτυπο στην παράδοση των προϊόντων που παραγγέλθηκαν Τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν ενδέχεται να προκαλέσουν την τιμολόγηση από την HOORTRADE των απαραίτητων HOORTRADE του κόστους που είναι απαραίτητο για την παροχή νέας παράδοσης. παράδοση. Η HOORTRADE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για αυτό. που προκύπτουν στο πλαίσιο αυτό.

ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΛΑΤΗ

 • 9.3 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα, την ακρίβεια, τη συνάφεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει στην Ιστοσελίδα με σκοπό την τοποθέτηση και την επικύρωση της παραγγελίας του. Οποιοδήποτε λάθος εκ μέρους του σχετικά με τις πληροφορίες που κοινοποιήθηκαν στην HOORTRADE κατά την υποβολή της παραγγελίας του και που ενδέχεται να επηρεάσει την παράδοση των παραγγελθέντων Προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε νέα τιμολόγηση από την HOORTRADE των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή νέας παράδοσης. Η ευθύνη της HOORTRADE δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναληφθεί ως προς αυτό.
 • 9.4 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της HOORTRADE και, κατά περίπτωση, τρίτων για οποιαδήποτε ζημιά, οποιασδήποτε φύσης, που προκαλείται από πληροφορίες που κοινοποιούνται, μεταδίδονται ή διαδίδονται κατά την έκδοση της παραγγελίας της και την εφαρμογή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, καθώς και τυχόν παραβίαση αυτών των συμβατικών όρων από την πλευρά του.
 • 9.5 Ο Πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των Προϊόντων που παραγγέλνει μέσω της Ιστοσελίδας.
 • 9.6 Η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση των προϊόντων που παραδίδονται πραγματοποιείται υπό την πλήρη ευθύνη του Πελάτη. Ομοίως, οποιαδήποτε πιθανή κοπή του Προϊόντος ή τροποποίηση εξαρτήματος που αποτελείται από το Προϊόν πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του Πελάτη. Σε καμία περίπτωση η HOORTRADE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για συναρμολόγηση που δεν συμμορφώνεται με τους κανόνες της τέχνης ή με τις οδηγίες συναρμολόγησης και χρήσης.
 • 9.7 Για να διασφαλιστεί ο σωστός χειρισμός του παραπόνου του Πελάτη, ο Πελάτης πρέπει να εξετάσει την κατάσταση και το περιεχόμενο του πακέτου του την ημέρα της παράδοσης προκειμένου να διατυπώσει τις απαραίτητες κρατήσεις υπό τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 5) και να ενημερώσει αμέσως την HOORTRADE μέσω της φόρμας επικοινωνίας οποιοδήποτε ελάττωμα βρέθηκε. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα, ο Πελάτης δεν πρέπει να προχωρήσει στη συναρμολόγηση του Προϊόντος πριν από την επεξεργασία του παραπόνου του από την HOORTRADE (βλ. τους χρόνους επεξεργασίας στο άρθρο 8.9 των παρόντων Όρων και Κοινοτήτων) . Σε περίπτωση συναρμολόγησης του προϊόντος, η HOORTRADE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ελαττώματα που παρατηρούνται μετά τη συναρμολόγηση του προϊόντος. Κατά συνέπεια, εάν ο Πελάτης δεν ενημερώσει την HOORTRADE για την ύπαρξη ελαττωματικού εξαρτήματος και το συναρμολογήσει ως μέρος της συναρμολόγησης του Προϊόντος, δεν μπορεί να βασιστεί στην έλλειψη συμμόρφωσης του εξαρτήματος.
 • 9.8 Όταν αναθέτει τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση του Προϊόντος που αποκτήθηκε σε τρίτο επαγγελματία πάροχο υπηρεσιών ή εγκαταστάτη, ο τελευταίος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συναρμολόγηση, τα μέσα που εφαρμόζονται για το σκοπό αυτό και οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί στον Πελάτη. και/ή το Προϊόν με την ευκαιρία ή στο τέλος της εγκατάστασής του. Η ευθύνη της HOORTRADE δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναληφθεί ως προς αυτό. Οποιοδήποτε αίτημα υποβληθεί στην εξυπηρέτηση μετά την πώληση της HOORTRADE σε αυτήν την περίπτωση θα απορριφθεί από την HOORTRADE. Οποιοδήποτε πιθανό ελάττωμα στη δομή ή το σχήμα ενός συστατικού τμήματος του Προϊόντος πριν από τη συναρμολόγηση, τη διάτρηση κ.λπ. πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να γνωστοποιηθεί στην HOORTRADE χωρίς καθυστέρηση, διευκρινίζοντας ότι ο Πελάτης αναλαμβάνει στη συνέχεια να αναστείλει τη συναρμολόγηση που έχει ανατεθεί στο ο τρίτος επαγγελματίας. Η HOORTRADE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για το ελάττωμα που παρατηρήθηκε εάν το αμφισβητούμενο εξάρτημα εγκαταστάθηκε ή ενσωματώθηκε στη δομή του Προϊόντος, παρά την ειδοποίηση που εστάλη στην HOORTRADE.

Responsabilité d’HOORTRADE

 • 9.9 Η HOORTRADE εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει στον Πελάτη την προμήθεια ποιοτικών προϊόντων και σε βέλτιστες συνθήκες. Η HOORTRADE αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τα Προϊόντα που προσφέρονται στους Πελάτες στον Ιστότοπο και θα ασχοληθεί αποκλειστικά με πιθανά παράπονα που σχετίζονται με τα εν λόγω Προϊόντα.
 • 9.10 Ωστόσο, η HOORTRADE δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημία που θα μπορούσε να αποδοθεί είτε στον ίδιο τον Πελάτη, είτε σε απρόβλεπτο και ανυπέρβλητο γεγονός τρίτου που δεν σχετίζεται με τη σύμβαση ή σε περίπτωση ανωτέρας βίας.
 • 9.11 Επιπλέον, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη σε περίπτωση ζημίας που υποστεί ο Πελάτης που σχετίζεται με ακατάλληλη χρήση ή συναρμολόγηση/συναρμολόγηση των Προϊόντων που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες, είτε αυτή η εγκατάσταση πραγματοποιείται από τον ίδιο τον Πελάτη είτε από πάροχο υπηρεσιών. τρίτο μέρος με εντολή του Πελάτη.
 • 9.12 Σε περίπτωση καταγγελίας Πελάτη που σχετίζεται με ελάττωμα που σημειώνεται σε ένα Προϊόν, η HOORTRADE αναλαμβάνει να επιβεβαιώσει τη λήψη του αιτήματος του Πελάτη εντός σαράντα οκτώ (48) εργάσιμων ωρών από την παραλαβή του πλήρους αρχείου του Πελάτη (αναφορά, ποσότητα, φωτογραφίες, οποιαδήποτε πληροφορία ζητήθηκε από την HOORTRADE). Σε περίπτωση ελαττώματος που σημειώνεται σε ένα Προϊόν και επιβεβαιώνεται από την HOORTRADE, η HOORTRADE αναλαμβάνει να προσφέρει στον Πελάτη μια λύση προσαρμοσμένη στο αίτημά του εντός δεκατεσσάρων ημερολογιακών ημερών από την επιβεβαίωση του χειρισμού του παραπόνου.

10. ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ

 • 10.1 Ως «ανωτέρα βία» ορίζεται κάθε γεγονός πέρα από τον έλεγχο ενός από τα μέρη και το οποίο δεν μπορεί εύλογα να προβλεφθεί κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ της HOORTRADE και του Πελάτη. Ένα τέτοιο γεγονός θα χαρακτηρίζεται όταν το μέρος, θύμα τέτοιου γεγονότος, εμποδίζεται να εκπληρώσει σωστά τις συμβατικές του υποχρεώσεις, παρά την εφαρμογή των κατάλληλων και κατάλληλων μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό των συνεπειών του.
 • 10.2 Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν θα ευθύνεται έναντι του άλλου για τη μη εκτέλεση ή καθυστερήσεις στην εκτέλεση μιας υποχρέωσης που απορρέει από αυτούς τους Όρους και Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες θα οφείλονταν στο γεγονός του άλλου μέρους διαδοχικά με την εμφάνιση μιας περίπτωσης βίας ανωτέρας, όπως αναγνωρίζεται και ορίζεται από τη γαλλική νομολογία.
 • 10.3 Η περίπτωση ανωτέρας βίας αναστέλλει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους παρόντες Όρους και Κεφαλαιαγοράς καθ' όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της και κανένα μέρος δεν μπορεί, κατά την περίοδο αυτή, να ισχυριστεί εγκύρως την ύπαρξη τέτοιας περίπτωσης ανωτέρας βίας κατά την έννοια του άρθρου 1218 ΑΚ. προκειμένου να δικαιολογήσει τη λήξη της συμβατικής του σχέσης με το άλλο μέρος. Ωστόσο, εάν η περίπτωση ανωτέρας βίας είχε διάρκεια ύπαρξης μεγαλύτερη από τριάντα (30) συνεχόμενες ημέρες, θα οδηγούσε σε αυτόματη καταγγελία αυτών των Όρων και Συμβάσεων από το ένα ή το άλλο από τα μέρη, οκτώ (8) ημέρες μετά την αποστολή καταχωρισμένου επιστολή με απόδειξη παραλαβής κοινοποίησης της παρούσας απόφασης.

11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

 • 11.1 Ο ιστότοπος, καθώς και οι βάσεις δεδομένων, τα κείμενα, τα έγγραφα, οι πληροφορίες, οι εικόνες, οι φωτογραφίες, τα γραφικά, τα λογότυπα ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τα άρθρα L.111-1 και επόμενα του Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και παραμένουν αποκλειστική ιδιοκτησία της HOORTRADE ή, κατά περίπτωση, των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους από τους οποίους η HOORTRADE έχει λάβει τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.
 • 11.2 Η HOORTRADE παραμένει ο κάτοχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που έχουν κατατεθεί και καταχωρηθεί στο Εθνικό Ινστιτούτο Πνευματικής Ιδιοκτησίας (INPI) και σχετίζονται με τον Ιστότοπο, καθώς και όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και πνευματικών δικαιωμάτων. συγγραφέας που σχετίζεται με οποιοδήποτε άλλο διακριτικό σημείο που του ανήκει.
 • 11.3 Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή/και αναπαράσταση, λήψη, μετάφραση, προσαρμογή, εκμετάλλευση, διανομή, διάδοση ή/και επικοινωνία, με οποιαδήποτε μορφή, εμπορική ή μη, του συνόλου ή μέρους του ιστότοπου ή οποιουδήποτε από τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στον Η HOORTRADE απαγορεύεται αυστηρά. Ο Πελάτης επίσης απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια και οποιαδήποτε πράξη που ενδέχεται να παραβιάσει άμεσα ή έμμεσα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της HOORTRADE.
 • 11.4 Σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με τον Ιστότοπο ή των δικαιωμάτων της HOORTRADE, ο Πελάτης καλείται να το αναφέρει στη HOORTRADE μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην περιοχή πελατών της Ιστοσελίδας.

12. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

13. ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ Τ&Π

 • 13.1 Αυτοί οι όροι και οι όροι είναι γραμμένοι στα γαλλικά.
 • 13.2 Σε περίπτωση που πρέπει να μεταφραστούν σε μία ή περισσότερες γλώσσες, μόνο η έκδοση του κειμένου στα γαλλικά θα υπερισχύει σε περίπτωση διαφωνίας.

14. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 • 14.1 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις διέπονται από το γαλλικό δίκαιο.
 • 14.2 Σε περίπτωση διαφωνίας για την οποία θα μπορούσαν να προκύψουν αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις (ή μία από τις ρήτρες τους) ή/και οι σχέσεις μεταξύ των μερών, ο Πελάτης μπορεί να εκμεταλλευτεί, κατά την επιλογή του, επιπλέον μία από τις εδαφικά αρμόδιες δικαιοδοσίες βάσει του Κώδικα της πολιτικής δικονομίας, τη δικαιοδοσία του τόπου όπου διέμενε κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης ή επέλευσης του ζημιογόνου γεγονότος.
 • 14.3 Σύμφωνα με το άρθρο L.612-1 του Κώδικα Καταναλωτή, υπενθυμίζεται ότι «κάθε καταναλωτής έχει δικαίωμα να προσφύγει δωρεάν σε διαμεσολαβητή καταναλωτή με σκοπό τη φιλική επίλυση της διαφοράς μεταξύ αυτού και ενός επαγγελματία. , ο επαγγελματίας εγγυάται στον καταναλωτή την αποτελεσματική χρήση ενός συστήματος καταναλωτικής διαμεσολάβησης».
 • 14.4 Σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 2015-1033 της 20ης Αυγούστου 2015 και εκτελεστικό διάταγμα αρ. 2015-1382 της 30ης Οκτωβρίου 2015, οποιαδήποτε αποκαλούμενη καταναλωτική διαφορά ή διαφορά, με την επιφύλαξη του άρθρου L.612-2 του Κώδικα Καταναλωτή, μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο φιλικής διευθέτησης με διαμεσολάβηση με το CMAP – Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας του Παρισιού.
 • 14.5 Για να υποβάλει τη διαφορά του στον διαμεσολαβητή, ο Πελάτης μπορεί: να συμπληρώσει τη φόρμα στον ιστότοπο της CMAP:
  • (i) www.mediateur-conso.cmap.fr; Ή,
  • (ii) να στείλουν το αίτημά τους με απλή ή συστημένη επιστολή στο CMAP Médiation Consumption, 39 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS. Ή,
  • (iii) στείλτε email στη διεύθυνση consump@cmap.fr
 • 14.6 Υπενθυμίζεται ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι υποχρεωτική, εκτός εάν ο νόμος ορίζει διαφορετικά και προτείνεται για την επίλυση διαφορών με την αποφυγή προσφυγής στη δικαιοσύνη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

(Σας παρακαλούμε πλήρης και στείλει πίσω Αυτό μορφή μόνο αν εσύ επιθυμία προς την ανακαλώ από το ΣΥΜΒΑΣΗ)

Υπόψη της HOORTRADE, 83-85 boulevard du parc de l'Artillerie - 69007 LYON - France

Με το παρόν σας ειδοποιώ για την υπαναχώρησή μου από τη σύμβαση που αφορά τον αριθμό παραγγελίας: ________________

Και σχετικά με το(τα) Προϊόν(τα) παρακάτω:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Παρελήφθη : __ / __ / ____

Το όνομα και η διεύθυνσή μου:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Αποδέχομαι την υπηρεσία επιστροφής που προσφέρει η Hoortrade (παράγραφος 7.7 των Όρων και Πράξεων)

Ημερομηνία : __ / __ / ____

Υπογραφή (μόνο σε περίπτωση κοινοποίησης αυτού του εντύπου σε χαρτί):

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΔΟΣΟΥΝ ΑΠΟ HOORTRADE

Χώρα Πόλη Ταχυδρομικοί Κώδικες
Γαλλία
LOIX 17111
ILE D'AIX 17123
ST GEORGES D'OLERON 17190
ST PIERRE D'OLERON 17310
ST TROJAN LES BAINS 17370
ST MARTIN EN RE 17410
CHATEAU D'OLERON 17480
DOLUS D'OLERON 17550
LE BOIS PLACE EN RE 17580
ARS EN RE 17590
LA FLOTTE 17630
ST DENIS D'OLERON 17650
LA COUARDE SUR MER 17670
ST MARIE EN RE 17740
LA BREE LES BAINS 17840
LES PORTES EN RE 17880
RIVEDOUX PLAGE 17940
CORSE 20000 ➜ 20999
ILE DE BREHAT 22870
ILE D'OUESSANT 29242
ILE DE BATZ 29253
ILE DE MOLENE 29259
ILE TUDY 29980
ILE DE SEIN 29990
BELLE ILLE (LE PALAIS) 56360
GROIX 56590
ILES AUX MOINES 56780
ILE D'ARZ 56840
ILE D'YEU 85350
Γερμανία
Hiddensee 18565
Pellworm 25846 - 25847 - 25849
Hallig Hooge 25859
Langeneß 25863
Hallig Oland / Hallig Gröde / Habel 25869
Föhr (Wyk) 25929 ➜ 25933
Föhr 25938
Föhr (Nieblum) 25939
Amrum (Wittdün) 25940 ➜ 25942
25946
Amrum (Nebel) 25947 ➜ 25949
Amrum (Norddorf) 25952 ➜ 25955
Sylt (Westerland) 25961 ➜ 25970
Sylt (Sylt-Ost) 25980 - 25985 - 25986
Sylt (Rantum) 25988
Sylt (List) 25989 - 25990
Sylt (Wenningstedt) 25992 ➜ 25994
25996 ➜ 25999
Langeoog 26465
Spiekeroog 26474
Wangerooge 26486
Norderney 26548
Juist 26571
Baltrum 26579
Borkum 26757
Helgoland 27498
Neuwerk 27499
Frauenchiemsee 83256
την Κροατία
Rab 51280 - 51281
Krk 51500
51511 ➜ 51517
51521 ➜ 51523
Cres 51555 ➜ 51557
51559
Losinj 51550 - 51551 - 51554 - 51564
Ilovik 51552
Susak 51561
Unije 51562
Ciovo 21220 - 21223 - 21224
Drvenik 21225
Solta 21430 - 21432
Brac 21400
21403 ➜ 21405
21410 - 21412 - 21413 - 21420
21423 ➜ 21426
Hvar 21450 - 21454 - 21460 - 21462 - 21463
21465 ➜ 21467
21469
Vis 21480 - 21483 - 21485
Kolocep 20221
Lopud 20222
Sipan 20223
Mljet 20224 ➜ 20226
Lastovo 20290
Korcula 20260 - 20263 - 20264 - 20270
20271 ➜ 20275
Krapanj 22231
Zlarin 22232
Prvic Luka 22233
Prvic Sepurine 22234
Kaprije 22235
Zirje 22236
Murter 22240
22242 ➜ 22244
Pag 23249 ➜ 23251
53291 -53294 - 53296
Vir 23234
Olib 23296
Silba 23295
Premuda 23294
Molat 23292
Ist 23293
Sestrunj 23291
Ugljan 23271 ➜ 23275
Pasman 23212
23262 ➜ 23264
Dugi Otok 23281 - 23282
23285 ➜ 23287
Rava 23283
Veli Iz 23284
Δανία
Rønne 3700
Aakirkeby 3720
Nexø 3730
Svaneke 3740
Østermarie 3751
Gudhjem 3760
Allinge 3770
Klemensker 3782
Hasle 3790
Sejerø 4592
Aero 5960
Ærøskøbing 5970
Søby Ærø 5985
Fanø 6720
Fur 7884
Samsø 8305
Anholt 8592
Læsø 9940 - 9950 - 9960
Ισπανία
Îles Baléares 07xxx
Badajoz 06000 ➜ 06019
06010 ➜ 06012
06070 - 06071 - 06080
La Pilara 06009
Base Aerea Talavera Real 06050
Olivenza 06100
Cheles 06105
San Benito De La Contienda 06106
Villarreal 06107
Santo Domingo - San Jorge De Alor 06108
San Rafael De Olivenza - San Francisco De Olivenza 06109
Villanueva Del Fresno 06110
Oliva De La Frontera 06120
Zahinos 06129
Valverde De Leganes 06130
Alconchel 06131
Higuera De Vargas 06132
Taliga 06133
Valencia Del Mombuey 06134
Talavera La Real 06140
Santa Marta 06150
Barcarrota 06160
Alvarado - La Albuera 06170
Almendral 06171
Torre De Miguel Sesmero 06172
Nogales 06173
Salvaleon 06174
Salvatierra De Los Barros 06175
La Morera - La Parra 06176
Valle De Matamoros 06177
Valle De Santa Ana 06178
Gevora Del Caudillo 06180
Sagrajas 06181
Alcazaba 06182
Novelda Del Guadiana 06183
Pueblonuevo Del Guadiana 06184
Valdelacalzada 06185
Guadiana Del Caudillo 06186
Guadajira 06187
La Roca De La Sierra 06190
Puebla De Obando 06191
Villar Del Rey 06192
Botoa - Puente De Zapaton 06193
Valdebotoa 06194
Balboa - Villafranco Del Guadiana 06195
Aldea Del Cura - Aldea De Retamal - Cortegana - Corte De Peleas 06196
Entrin Alto - Entrin Bajo 06197
Almendralejo 06200
Aceuchal 06207
Villalba De Los Barros 06208
Solana De Los Barros 06209
Torremegia 06210
Villafranca De Los Barros 06220
Ribera Del Fresno 06225
Hinojosa Del Valle 06226
Llera 06227
Hornachos 06228
Puebla Del Prior 06229
Los Santos De Maimona 06230
Fuente De Cantos 06240
Calzadilla De Los Barros 06249
Bienvenida 06250
Monesterio 06260
Segura De Leon 06270
Fuentes De Leon 06280
Usagre 06290
Montemolin 06291
Calera De Leon 06292
Cabeza La Vaca 06293
Zafra 06300
Puebla De Sancho Perez 06310
Medina De Las Torres 06320
Atalaya 06329
Valencia Del Ventoso 06330
Fregenal De La Sierra 06340
Higuera La Real 06350
Fuente Del Maestre 06360
Burguillos Del Cerro 06370
Valverde De Burguillos 06378
Jerez De Los Caballeros 06380
Valuengo 06389
Brovales - La Bazana 06389
Feria 06390
La Lapa 06391
El Raposo 06392
Alconera 06393
Bodonal De La Sierra 06394
Don Benito 06400
Conquista - Torrefresneda - Santa Amalia - Valdehornillos 06410
Medellin 06411
Hernan Cortes - Ruecas - Vivares 06412
Mengabril 06413
Yelbes 06415
Castuera 06420
Monterrubio De La Serena 06427
Puerto Hurraco 06428
Benquerencia De La Serena - Puerto Mejorada 06429
Zalamea De La Serena 06430
Esparragosa De La Serena 06439
Malpartida De La Serena 06440
Higuera De La Serena 06441
Retamal De Llerena 06442
Campillo De Llerena 06443
Valencia De Las Torres 06444
Higuera De Llerena 06445
San Cristobal De Zalamea 06446
Quintana De La Serena 06450
Valle De La Serena 06458
La Guarda 06459
Campanario 06460
Magacela 06468
La Coronada 06469
Guareña 06470
Villagonzalo 06473
Valdetorres 06474
Oliva De Merida 06475
Palomas 06476
Puebla De La Reina 06477
Manchita 06478
Cristina 06479
Montijo 06480
La Nava De Santiago 06486
Cordobilla De Lacara 06487
Carmonita 06488
Lacara, De (Poblado) 06489
Puebla De La Calzada 06490
Lobon 06498
Barbaño 06499
San Vicente De Alcantara 06500
Alburquerque 06510
La Codosera 06518
Bacoco - Benavente - El Marco - La Rocita De Mayorga 06519
Cabeza Del Buey 06600
Peñalsordo 06610
Zarza Capilla 06611
Capilla 06612
Helechal 06613
Almorchon 06614
Nava, La (De Almorchon) 06615
Esparragosa De Lares 06620
Puebla De Alcocer 06630
Talarrubias 06640
Siruela 06650
Sancti-Spiritus 06655
Garlitos 06656
Risco 06657
Tamurejo 06658
Baterno 06659
Fuenlabrada De Los Montes 06660
Herrera Del Duque 06670
Villarta De Los Montes 06678
Peloche 06679
Castilblanco 06680
Valdecaballeros 06689
Garbayuela 06690
Pantano De Cijara 06691
Helechosa De Los Montes 06692
Villanueva De La Serena 06700
Entrerrios 06710
Gargaligas 06711
Zurbaran 06712
Los Guadalperales 06713
La Haba 06714
Rena 06715
Villar De Rena 06716
Palazuelo 06717
Puebla De Alcollarin 06717
Castillo De La Encomienda 06718
El Torviscal 06719
Valdivia 06720
Acedera - Obando 06730
Vegas Altas 06731
Orellana La Vieja 06740
Orellana De La Sierra 06750
Navalvillar De Pela 06760
Casas De Don Pedro 06770
Merida 06800
Calamonte 06810
Don Alvaro 06820
La Zarza 06830
Alange 06840
Arroyo De San Servan 06850
Esparragalejo 06860
La Garrovilla 06870
Torremayor 06880
Valverde De Merida 06890
Mirandilla 06891
Trujillanos 06892
San Pedro De Merida 06893
Aljucen 06894
El Carrascalejo 06894
Llerena 06900
Puebla Del Maestre 06906
Pallares 06907
Santa Maria La Nava 06908
Trasierra 06909
Granja De Torrehermosa 06910
Peraleda Del Zaucejo 06919
Azuaga 06920
Valverde De Llerena 06927
Malcocinado 06928
La Cardenchosa 06929
Berlanga 06930
Maguilla 06939
Ahillones 06940
Villagarcia De La Torre 06950
Casas De Reina 06960
Reina 06970
Fuente Del Arco 06980
Bohonal 13110
Εσθονία
Kihnu 88001 ➜ 88005
Osmussaare 91217
Vormsi 91301 ➜ 91320
Hiiuma 92001 ➜ 92420
Saaremaa 93001 ➜ 94799
96027 - 96098
Piirissaare 62601
Φινλανδία
Helsinki 00190
Tirmo 07360
Pellinki 07370
Suurpellinki 07390
Barösund 10270
Tammisaari 10600
Velkua 21195
Lillandet 21650
Nauvo 21660
Pärnäinen 21670
Nötö 21680
Korppoo 21710
Korpoström 21720
Utö 21740
Norrskata 21750
Houtskari 21760
Mossala 21770
Emkarby 22220
Eckerö 22270
Storby 22271
Pålsböle 22310
Tjudö 22330
Geta 22340
Kastelholm 22520
Sund 22530
Vårdö 22550
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Mariehamn 22100 - 22101 - 22120 - 22140 - 22160
Gottby 22130
Jomala 22150
Emkarby 22220
Hammarland 22240
Eckerö 22270 - 22271
Pälsböle 22310
Ödkarby 22320
Tjudö 22330
Geta 22340
Godby 22410 - 22411
Saltvik 22430
Kastelholm 22520
Sund 22530
Lemland 22610
Lumparland 22630
Föglö 22710
Sottunga 22720
Kökar 22730
Seglinge 22810
Kumlinge 22820
Enklinge 22830
Lappoby-Åland 22840
Torsholma 22910
Brändö - Åland 22920
Fiskö 22930
Åva 22940
Jurmo - Åland 22950
Värdö 22550
Åva 22940
Iniö 23390
Angelniemi 25230
Hiittinen 25940
Rosala 25950
Högsåra 25960
Kesälahti 59800
Suurikylä 59810
Purujärvi 59820
Isokyrö 61500
Lehmäjoki 61520
Orismala 61550
Orisberg 61560
Norinkylä 61840
Kristiinankaupunki 64100
Tiukka 64140
Närpes 64200
Kalax 64210
Yttermark 64220
Närpes St 64230
Böle 64240
Pjelax 64250
Kaskinen 64260
Lapväärtti 64300
Dagsmark 64320
Karijoki 64350
Myrkky 64370
Metsälä 64440
Kallträsk 64450
Härkmeri 64460
Skaftung 64480
Siipyy 64490
Nämpnäs 64510
Norrnäs 64530
Rangsby 64550
Övermark 64610
Teuva 64700
Perälä 64720
Horo 64740
Peltola 64760
Äystö 64770
Vanhakylä 64810
Kärjenkoski 64820
Villamo 64830
Heikkilänjoki 64840
Möykky 64850
Isojoki 64900
Kodesjärvi 64930
Vaasa 65100 - 65130 - 65170 - 65200 - 65230 - 65280 - 65300 - 65320 - 65350 - 65370 - 65380
Sundom 65410
Sulva 65450
Tölby 65460
Rimal 65470
Vikby 65480
Helsingby 65520
Mustasaari 65610
Karperö 65630
Koskö 65650
Singsby 65710
Jungsund 65730
Iskmo 65760
Raippaluoto 65800
Björköby 65870
Norra Vallgrund 65920
Södra Vallgrund 65930
Söderudden 65970
Maalahti 66100
Övermalax 66140
Långåminne 66160
Korsnäs 66200
Molpe 66210
Bergö 66220
Korsbäck 66230
Petolahti 66240
Svarvar 66260
Pörtom 66270
Taklax 66280
Harrström 66290
Töjby 66295
Jurva 66300
Niemenkylä 66320
Hakko 66330
Sarvijoki 66340
Tainus 66350
Kesti 66360
Närvijoki 66370
Laihia 66400
Ruto 66420
Vedenoja 66430
Tervajoki 66440
Jakkula 66450
Haapala 66460
Jukaja 66470
Vähäkyrö 66500
Merikaarto 66510
Veikkaala 66520
Koivulahti 66530
Petsmo 66540
Västerhankmo 66550
Österhankmo 66560
Kuni 66580
Vassor 66590
Vöyri 66600
Maksamaa 66640
Bertby 66660
Kaurajärvi 66680
Kaitsor 66710
Oxkangar 66730
Nurmes 75500
Nurmes 75530
Savikylä 75650
Ylä-Luosta 75680
Valtimo 75700
Karhunpää 75710
Pajukoski 75740
Puukari 75770
Mujejärvi 75790
Ylä-Valtimo 75840
Saramo 75890
Petäiskylä 75930
Mujejärvi 75940
Kohtavaara 75970
Höljäkkä 75990
Joensuu 80100 - 80110 - 80130 - 80140 - 80160 - 80170 - 80200 - 80210 - 80220 - 80230 - 80260
Reijola 80330
Ylämylly 80400
Onttola 80510
Lehmo 80710
Kontiolahti 80770
Kontioniemi 80780
Kontioranta 80790
Paihola 80850
Kulho 80910
Kontiolahti 81100
Katajaranta 81120
Romppala 81160
Eno 81200
Louhioja 81210
Jakokoski 81220
Mönni 81230
Lehtoi 81235
Ahveninen 81260
Paukkaja 81270
Uimaharju 81280
Ukkola 81290
Haapalahti 81295
Kuismavaara 81320
Luhtapohja 81330
Tokrajärvi 81350
Sarvinki 81360
Revonkylä 81390
Tyrjänsaari 81420
Kivilahti 81430
Huhus 81450
Käenkoski 81460
Naarva 81470
Vuonisjärvi 81560
Kelvä 81570
Vuonislahti 81590
Hattuvaara 81650
Lehmikylä 81660
Lieksa 81700
Lieksa 81720
Pankakoski 81750
Jamali 81810
Kylänlahti 81820
Mätäsvaara 81850
Viekijärvi 81860
Pankajärvi 81950
Jongunjoki 81970
Heinävaara 82110
Keskijärvi 82120
Kiihtelysvaara 82140
Oskola 82160
Uskali 82170
Huhtilampi 82180
Hammaslahti 82200
Suhmura 82210
Niittylahti 82220
Nieminen 82290
Rääkkylä 82300
Oravisalo 82310
Rasivaara 82335
Tikkala 82350
Onkamo 82360
Tolosenmäki 82380
Haarajärvi 82395
Puhos 82430
Hummovaara 82460
Heinoniemi 82490
Kitee 82500
Kiteenlahti 82510
Juurikka 82580
Närsäkkälä 82590
Tohmajärvi 82600
Värtsiläv 82655
Uusi-Värtsilä 82660
Kaurila 82670
Niirala 82675
Littilä 82685
Kovero 82710
Tuupovaara 82730
Öllölä 82750
Hoilola 82760
Kaustajärvi 82770
Marjovaara 82815
Maukkula 82820
Haukivaara 82830
Pirttiaho 82840
Kinnasniemi 82850
Kokinvaara 82865
Luutalahti 82870
Mannervaara 82880
Ilomantsi 82900
Sonkaja 82915
Lehtovaara 82960
Hattu 82967
Möhkö 82980
Liperi 83100
Salokylä 83130
Puromäki 83140
Roukalahti 83150
Tutjunniemi 83160
Risti 83320
Kaatamo 83330
Kaarnalampi 83340
Viinijärvi 83400
Käsämä 83430
Vaivio 83450
Harinjärvi 83460
Ahonkylä 83480
Outokumpu 83500
Kokonvaara 83550
Kuusjärvi 83630
Varislahti 83660
Polvijärvi 83700
Kuorevaara 83720
Sotkuma 83750
Sola 83760
Horsmanaho 83780
Kinahmo 83825
Hukkala 83830
Ruvaslahti 83835
Saarivaara 83840
Martonvaara 83855
Polvela 83870
Kajoo 83880
Juuka 83900
Paalasmaa 83910
Vihtasuo 83915
Nunnanlahti 83940
Ahmovaara 83950
Koli 83960
Tuopanjoki 83985
Hailuoto 90480
Ιταλία
Εκτός από τη Σικελία και τη Σαρδηνία
Ventotene 04020
Ponza 04027
Sardaigne 07000 ➜ 09999
La Maddalena 07024
Asinara Cala d´Oliva 07046
Carloforte 09014
Campione* 22060
Livigno* 23030
Monte Isola 25050
Pellestrina 30010
San Pietro in Volta 30010
Burano 30012
Venezia 30100 - 30121
Sant´Elena 30122
Venezia 30122 ➜ 30126
30131 ➜ 30133
30135
Venezia 30141
Alberoni 30126
Lido di Venezia 30126
Malamocco 30126
Giudecca 30133
Sacca Fisola 30133
Murano 30141
Cavo 57038
Cavoli 57034
Gorgona Isola 57030
La Pila 57034
Marciana 57030
Poggio 57030
Pomonte 57030
Procchio 57030
San Piero in Campo 57034
Sant´Ilario 57034
Seccheto 57034
Capoliveri 57031
Capraia Isola 57032
Marciana Marina 57033
Campo nell´ Elba 57034
Marina di Campo 57034
Pianosa Isola 57034
Porto Azzurro 57036
Carpani 57037
Magazzini 57037
Portoferraio 57037
San Giovanni 57037
Rio Marina 57038
Rio Nell´Elba 57039
Campese - Giglio Isola - Giglio Porto 58012
Île d'Elbe & Thyrréniennes 58013 - 58018
Giannutri 58019
Isole tremiti 71040
San Domino 71040
San Nicola 71040
Tremiti Isole 71040
Barano d´Ischia 80070
Buonopane 80070
Fontana 80070
Marina Grande di Capri 80073
Panza 80075
Piedimonte d´Ischia 80077
Sant´Angelo 80070
Serrara 80070
Succhivo 80070
Testaccio d´Ischia 80070
Anacapri 80071
Capri 80073
Casamicciola Terme 80074
Forio 80075
Monterone 80075
Lacco Ameno 80076
Ischia 80077
Ischia Ponte 80077
Ischia Porto 80077
Ischia San Michele 80077
Sant´Antuono D´Ischia 80077
Procida 80079
Ustica 90010
Pantelleria 91017
Favignana 91023
Lampedusa 92010
Linosa 92010
Alicudi 98050
Filicudi 98050
Panarea 98050
Stromboli 98050
Vulcano 98050
Canneto Lipari 98052
Lipari 98055
Νορβηγία
Longyearbyen 9170
Svalbard 9171
Isfjord pä Svalbard 9172
Ny-Alesund 9173
Hopen 9174
Sveagruva 9175
Bjornoya 9176
Hornsund 9177
Barentsburg 9178
Pyramiden 9179
Ολλανδία
Vlieland 8899
AA-ZZ
Terschelling 8881 ➜ 8884
8891 ➜ 8897
AA-ZZ
Ameland 9161 ➜ 9164
AA-ZZ
Schiermonnikoog 9166
AA-ZZ
Texel 1791 ➜ 1797
AA-ZZ
Marken 1156AA - 1156ZZ
Πορτογαλία
Madère 9000 ➜ 9390
9400
Açores 9500 ➜ 9690
9700 ➜ 9950
9960 ➜ 9989
Σουηδία
Stockholm Segeltorp 10005 - 13025 - 13033 - 13034 - 13036 - 13038 - 13039 - 13042 - 13043 - 13055 - 13056
Drottningskär 37022
Gothenburg archipelago 43080 ➜ 43089
43095 ➜ 43097
Nordkoster 45204
Sydkoster 45205
Åstol 47112 - 47113
Dyrön 47114 - 47115
Västra Götaland 47500 ➜ 47599
Gotland 62000 ➜ 62999
Holmön 91803
Blidö 76017
Yxlan 76018
Stockholm Tomteboda 76019

Παράδοση
8/12 ημέρες

Ασφαλείς πληρωμές

Δωρεάν αποστολή

Ανεπαφική
παράδοση

ασφαλής πληρωμή

Visa
Mastercard
PayPal
ApplePay
GooglePay

Καλώς ήρθατε στο Cazeboo!

Ειδικός στην ηλεκτρονική πώληση σύγχρονων εξαρτημάτων εξωτερικού χώρου, ιδιαίτερα επενδύσεων βεράντας και κήπου, η Cazeboo κάνει τιμή να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη προσφορά για να προσθέσετε αξία στο εξωτερικό σας σύμφωνα με τις τελευταίες τάσεις της αγοράς, σε εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές!

Ποιότητα στη σωστή τιμή! Αυτό είναι το μότο του Cazeboo!

Όλα τα προϊόντα μας έχουν σχεδιαστεί και σχεδιαστεί σε μορφή κιτ.
Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, συναρμολόγηση των πέργκολων, των κληματαριών και των κουφωμάτων σας Cazeboo θα είναι ένα πραγματικό αεράκι .

Όλα τα μοντέλα μας έχουν σχεδιαστεί για να συνδυάζουν ασφάλεια και αισθητική.

Η Cazeboo σας προσφέρει την επιλογή να καλύψετε όλες τις επιθυμίες και απαιτήσεις σας: πέργκολα καμβά, βιοκλιματική, κληματαριά κήπου , carport, kiosk, ...
Στο Cazeboo, όλα γίνονται για να σας ικανοποιήσουν!
Ανακαλύψτε επίσης όλα τα αξεσουάρ μας για ένα εξωτερικό που σας ταιριάζει: θα προσφερθούν καμβάς και ανταλλακτικά οροφής για να τελειοποιήσετε το έργο σας .

Προκειμένου να διευκολυνθεί η επιλογή σας, έχετε όλες τις τεχνικές πληροφορίες, μια λεπτομερή περιγραφή προϊόντος, καθώς και οπτικά σε όλα τα φύλλα προϊόντων μας.

Πληρωμές είναι ασφαλή και η παράδοση είναι δωρεάν, επωφεληθείτε και καλές αγορές!